Konference České asociace pečovatelské služby k přechodu financování sociálních služeb

24. září 2014 od 11,30 proběhne v malém sálu Městské knihovny v Praze konference České asociace pečovatelské služby Přechod financování sociálních služeb na kraje. Konference se koná pod záštitou náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Zuzany Jentschke Stoecklové a radního hl.m. Prahy pro oblast zdravotnictví, výše jmenovaných také  Bc. Miloslav Čermák, zástupce sociální komise Asociace krajů (radní Karlovarského kraje), Jaroslav Jech ze Svazu měst a obcí, Hynek Kalvoda z Konfederace sociálních služeb. V  další části programu konference představí zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí aktuality v oblasti sociálních služeb a informace k přechodu financování sociálních služeb na kraje.

Program konference naleznete zde.

Roční procentní sazba nákladů (RPSN)

V textu jsme již několikrát zmiňovali roční procentní sazbu nákladů (zkráceně RPSN). Jedná se o povinný údaj smlouvy o spotřebitelském úvěru, jenž vyjadřuje celkové náklady spotřebitelského úvěru, které přepočítává na hodnotu vyjádřenou procentem za rok z celkové výše úvěru.

Spotřebitelský úvěr

Spotřebitelský úvěr není samostatným druhem smlouvy. Rozumí se jím odložená platba, peněžitá půjčka, úvěr nebo obdobná finanční služba poskytovaná nebo zprostředkovaná spotřebiteli.

Smlouva o úvěru

Když si potřebujete dočasně půjčit peněžní prostředky, jedná se o tzv. úvěr. „Dlužník“ a „věřitel“ (kterým se však v případě úvěru říká jinak – viz níže u popisu smluvních stran) spolu v takovém případě uzavírají úvěrovou smlouvu, jež má své přesně stanovené náležitosti. Žadatel o poskytnutí úvěru oslovuje věřitele, kterým je v případě úvěrové smlouvy nejčastěji banka nebo nebankovní poskytovatel úvěru. A opět jedno důležité upozornění, jako už jsme uváděli výše: Smlouva je právně závazným dokumentem, a proto je třeba ji před podpisem vždy důkladně pročíst!

Smlouvy uzavírané se spotřebitelem distančním způsobem („na dálku“)

Smlouvy uzavírané distančním způsobem jsou takové, kdy spotřebitel uzavře smlouvu s podnikatelem mimo jeho obchodní prostory, a to prostředky komunikace na dálku (nejčastěji přes internet nebo po telefonu). Nakupujete tak sice pohodlně a relativně rychle, ale na druhou stranu absence osobního kontaktu při uzavírání smlouvy znemožňuje většinou řádnou prohlídku zboží, jeho předvedení, možnost klást dotazy či požadovat jakákoliv potřebná vysvětlení.