Odběr novinek

Můj dům můj hrad aneb bydlení je základ

Jednou ze základních lidských potřeb je mít kde složit hlavu, tedy mít kde bydlet. S touto potřebou se ovšem vážou poměrně vysoké náklady a v době, kdy jsme již ukončili aktivní pracovní kariéru, jsou většinou náklady na bydlení tou nejzásadnější položkou v našem důchodem vymezeném rozpočtu.

Ideální pro období důchodu z pohledu nákladu spojených s bydlením je situace, kdy mohu bydlet ve vlastním. Nicméně i s tím jsou s ohledem na dnes velmi vysoké náklady za energie a služby značné finanční náklady, jenž pro nás mohou představovat velký finanční problém. A většinou v ještě v horší situaci jsou právě lidé v důchodu, kteří nebydlí ve vlastním, ale v nájmu nebo podnájmu. Proto stát lidem, pro které představují náklady na bydlení těžko překonatelnou finanční zátěž (dle zákonem stanovených podmínek), poskytuje podporu ve formě příspěvku na bydlení. V dnešní době by se nikdo, kdo má problémy s financováním svého bydlení neměl stydět požádat si o tento příspěvek, aby mohl ve stáří důstojně žít a fungovat.

Systém pro poskytování příspěvku na bydlení je nastaven tak, že základním kritériem pro jeho posouzení je poměr výdajů spojených s bydlením, které jsem nucen vynaložit vůči příjmu. V případě lidí v důchodu (pokud nemají jiný příjem) tedy poměr jejich nákladů na bydlení vůči důchodu.

Na příspěvek na bydlení má nárok osoba (případně společně žijící rodina), která vynakládá více než 30% (v Praze 35%) ze svého příjmu (například důchodu) na náklady na bydlení a zároveň však těchto 30% (v Praze 35%) z příjmu není vyšší než zákonem stanovená hranice těchto nákladů (říká se jim normativní náklady na bydlení, protože jsou pevně stanoveny zákonem pro daný rok). Osobou, která může požádat o příspěvek na bydlení je vlastník, nájemce nebo podnájemce bytu.

Pro představu jsou pro rok 2024 normativní náklady na bydlení pro jedno nebo dvoučlennou domácnost, v závislosti na velikosti obce ve které žijí, od 13.737,- Kč (obce do 70.000 obyvatel) po 16.729,- Kč (pro Prahu a Brno).

Do nákladů na bydlení se v závislosti na základě, jakého práva byt užívám, započítává:

 • Nájemné, pokud byt užíváme na základě nájemní či podnájemní smlouvy
 • Srovnatelné náklady (jsou dané zákonem) dle toho, zda se jedná o družstevní byt, vlastní byt nebo služební byt

Do dalších nákladů spojených s bydlením řadíme zejména náklady za plyn, elektřinu, náklady za plnění poskytované s užíváním bytu (voda, dálková dodávka tepla a teplé vody, dodávka vody, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, atd).

Výše příspěvku na bydlení se za kalendářní měsíc vypočte jako rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a 30 % rozhodného příjmu posuzované (oprávněné) osoby. 

Pokud jsou skutečné náklady na bydlení nižší než normativní náklady na bydlení, náleží příspěvek na bydlení ve výši rozdílu mezi těmito skutečnými náklady na bydlení a 30 % rozhodného příjmu.

Žádost o příspěvek na bydlení lze podat na místně příslušném (podle místa skutečného pobytu oprávněné osoby) pracovišti Úřadu Práce, a to různými způsoby:

 • prostřednictvím Klientské zóny (mpsv.cz)
 • osobně nebo na podatelně příslušného Úřadu Práce
 • poštou na adresu příslušného Úřadu Práce
 • e-mailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem na e-mailovou adresu příslušného Úřadu Práce
 • soukromou datovou schránkou do datové schránky příslušného Úřadu Práce

V rámci podání žádosti je potřeba doložit:

 • doklad o výši čtvrtletního příjmu posuzovaných osob (za příslušné kalendářní čtvrtletí) – podává se na tiskopisu Úřadu Práce,
 • doklad o výši nákladů na bydlení za příslušné kalendářní čtvrtletí – podává se na tiskopisu Úřadu Práce
 • doklad o tom, že byt je užíván na základě nájemní smlouvy, nebo na základě vlastnictví k nemovitosti,
 • potvrzení úhrad nájemného a nákladů spojených s užíváním bytu a za energie
 • poslední vyúčtování zálohově hrazených služeb (včetně vypořádání)

 

 

                      Článek byl vydaný v rámci projektu s názvem „Vzdělávací a právní aktivity na zvýšení ochrany lidských práv seniorů“, který realizuje Konfederace sociálních služeb za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR z dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“