Odběr novinek

Bydlení a energie

Pronájem obecního bytu

 

Velkou část našich měsíčních příjmů většinou spolkne bydlení spolu s přidruženými výdaji za energie atp. I s bydlením však může pomoct stát nebo obec – ať už pomocí dávek, o kterých jsme psali výše, nebo přímo nabízením výhodnějších pronájmů.

Pronájem svých bytů nabízí většina měst a obcí v České republice. Počet takových bytů je však v porovnání se soukromými nemovitostmi na trhu výrazně nižší. Nové se navíc staví jen poměrně výjimečně. Volný obecní byt není tedy jednoduché sehnat, ale občas se přece jen nějaký uvolní (předchozí nájemník se odstěhuje jinam, zemře, popřípadě je vystěhován pro neplacení apod.).

Jedním z druhů obecních bytů jsou byty se zvláštním určením neboli „sociální byty“. Ty jsou určené pro znevýhodněné skupiny lidí (seniory, osoby se zdravotním postižením, matky samoživitelky, děti z dětského domova aj.) a podmínkou pro jejich získání je kromě dalšího zejména nízký příjem.

Přehled volných bytů k pronájmu (nebo alespoň kontakt na osobu, která takový přehled vede) a podmínky, které je nutné pro získání bytu splnit, najdete nejsnáze na webových stránkách dané obce či města, popřípadě se můžete zeptat přímo na radnici či obecním úřadu.

Domovy seniorů

Domovy pro důchodce mohou být zřizovány veřejným sektorem (obcí, krajem...), nebo soukromou právnickou osobou – často takovou, která se zabývá charitativní činností, ale s přibývajícím počtem lidí v důchodovém věku se zvyšuje i počet domovů pro seniory zřízených čistě jako komerční záležitost. I z tohoto důvodu se může výrazně lišit cena za služby, které toto zařízení nabízí, na druhou stranu je s takovou konkurencí spojen i tlak na vyšší komfort a celkově širší škálu nabízených služeb.

Klient takového domova může využívat příspěvek na péči podle zákona č. 108/2006 Sb.,o sociálních službách.

Energie: Elektřina, plyn

Místo napojení domácnosti na veřejnou elektrickou síť se nazývá odběrné místo. Jeden klient tedy může mít i několik odběrných míst (byt, chata, firma…). Pokud se jedná o bytový dům, pak má tolik odběrných míst, kolik je v něm bytových jednotek. Každé odběrné místo je vybaveno měřicím přístrojem dodavatele, který se nazývá elektroměr.

Tarif, který stanovuje ceny a podmínky pro dodávky elektřiny nese název distribuční sazba. Distribuční sazby mohou být buď jednotarifní, tj. stejná cena za elektřinu po celý den, nebo dvoutarifní, kdy se cena za elektřinu v průběhu dne mění z vysokého tarifu na nízký (tzv. noční proud). Správnou sazbu bychom měli vybírat podle toho, jaké máme doma spotřebiče.

Cena za dodávky energií se skládá ze dvou složek: regulované části ceny, kterou stanovuje Energetický regulační úřad, a části neregulované, jejíž výši může ovlivnit dodavatel.

Odběratelé mají možnost svobodné volby dodavatele energie pro své odběrné místo. Pro výběr je samozřejmě důležitá cena, ale dejte si však pozor také na obchodní podmínky. V nich je stanovena délka výpovědní doby či výše případných poplatků a součástí je též ceník pro daný rok. Vyplatí se také sledovat recenze dalších odběratelů, abyste se vyvarovali nemilých situací, kterými již před Vámi prošli  jiní.

Energie lze kupovat za tzv. velkoobchodní ceny, tedy ceny, které kopírují vývoj na burze. Takový přístup však volí spíše firmy než domácnosti.

Při sjednávání smlouvy o dodávkách elektřiny se kromě jiného domlouvají také zálohy na energie. Výše takové zálohy by měla odpovídat očekávané spotřebě. Při jejím výpočtu se vychází z historické spotřeby v daném místě, vedle toho dodavatel přihlíží k růstu cen. V praxi se však stává, že jsou zálohy zbytečně vysoké (platíte měsíčně zbytečně moc), nebo také nízké (máte pak vysoké nedoplatky), podle motivace dodavatele. Pokud s výší záloh nesouhlasíte, obraťte se nejprve na svého dodavatele a pokuste se s ním domluvit na jejich úpravě. Pokud Vám nevyhoví, můžete se ještě obrátit na Energetický regulační úřad.

Pokud Váš současný dodavatel ukončí obchodování s elektřinou a přestane být schopen ji dodávat svým odběratelům, zajistí tzv. dodavatel poslední instance dodávku energií automaticky ze zákona (tj. odběratel nemusí nic hlásit, dodavatel se mu ozve sám) po dobu šesti měsíců, a to za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem. Tyto ceny jsou výrazně vyšší než ceny, které si odběratel běžně s dodavateli dohodne při dlouhodobějších smlouvách; je tedy žádoucí nesetrvat u dodavatele poslední instance příliš dlouho a sehnat si dodavatele výhodnějšího.

Kromě elektřiny je důležitým energetickým zdrojem zemní plyn. V případě dodávek plynu platí v zásadě totéž, co bylo uvedeno výše u elektřiny, a to včetně institutu dodavatele poslední instance.