Odběr novinek

Spotřebitelský úvěr

Spotřebitelské úvěry fungují velmi jednoduše (ale o to více by měl být spotřebitel při jejich sjednání na pozoru!). V případě nebankovních společností si například zákazník vybere v obchodě zboží, a pokud má s sebou požadované doklady, podepíše okamžitě smlouvu o úvěru. V případě, že má zájem o spotřebitelský úvěr od banky, musí počítat s poněkud náročnějším a zdlouhavějším vyřizováním. Úvěr pak splácí pravidelnými měsíčními splátkami, jejichž výše závisí na hodnotě úvěru a době splácení.

Běžně se můžeme setkat s klasickými hotovostními úvěry, nákupy zboží na splátky, úvěrovými (kreditními) kartami, tzv. mikropůjčkami, hypotékami či jinými úvěry na bydlení. Je zakázáno při nabízení, sjednávání nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru používat telefonní čísla s vyšší než běžnou cenou!

Na smlouvu o úvěru, kterou se sjednává spotřebitelský úvěr, se aplikují následující zvláštní požadavky podle zákona o spotřebitelském úvěru. K některým takovým požadavkům si více řekneme níže:

Úvěrovaným musí být spotřebitel a úvěrujícím může být zejména banka, spořitelní a úvěrní družstvo a další zákonem vyjmenované subjekty včetně nebankovního poskytovatele (právnické osoby). Oprávnění k takové činnosti uděluje výhradně Česká národní banka.

 

I u této smlouvy je povinná písemná forma. Smlouva musí navíc vždy obsahovat určité zákonem stanovené informace jako např. informaci o výpůjční úrokové sazbě a roční procentní sazbě nákladů – RPSN (k této sazbě viz dále). Tyto informace je nutné přitom sdělit spotřebiteli jasným, výstižným a zřetelným způsobem. Pokud je část smlouvy určena odkazem na obchodní podmínky, musí poskytovatel připojit ke smlouvě jen takovou část obchodních podmínek, která se týká uzavírané smlouvy, a použitá velikost písma nesmí být menší než ve smlouvě.

 

V zákoně najdeme i obdobné právo jako u koupě na dálku – i v případě uzavření smlouvy o spotřebním úvěru (jiném než na bydlení) může spotřebitel odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Musí samozřejmě zároveň vrátit i celou čerpanou částku. Pokud by spotřebitel nebyl informován o svém právu už při uzavření smlouvy, může realizovat odstoupení kdykoliv než uběhne 14denní lhůta od chvíle, kdy mu byla tato informace skutečně poskytnuta. Pro zachování lhůty stačí, když je během ní písemné odstoupení odesláno.

 

Jestliže je smlouva uzavřená na dobu neurčitou, může ji spotřebitel kdykoliv vypovědět, a to s okamžitou účinností (pokud si smluvní strany nesjednaly výpovědní lhůtu – v takovém případě nesmí být delší než jeden měsíc). Spotřebiteli přitom nesmí být poskytovatelem účtován za podanou výpověď jakýkoli poplatek či pokuta.

 

Není nutné spotřebitelský úvěr splácet v tempu, který byl stanovený smlouvou, jde to i rychleji. Spotřebitel jej může zcela nebo zčásti předčasně splatit kdykoliv po dobu jeho trvání a má v takovém případě právo na snížení celkových nákladů o výši úroku a dalších nákladů, které by byl spotřebitel povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru. Poskytovatel má naopak v případě předčasného splacení spotřebitelského úvěru právo na náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením.

 

Poskytovatel úvěru musí před jeho poskytnutím zejména zhodnotit, zda navrhovaná smlouva odpovídá potřebám a finanční situaci spotřebitele a musí posoudit schopnost spotřebitele úvěr splácet. Poskytovatel smí poskytnout spotřebitelský úvěr jen tehdy, pokud je po posouzení úvěruschopnosti spotřebitele s odbornou péčí zřejmé, že spotřebitel bude schopen spotřebitelský úvěr splácet! Pokud by tak neučinil, vystavuje se nebezpečí, že se takto uzavřená smlouva prohlásí za neplatnou.

 

Dále musí každý poskytovatel plnit celou řadu informačních povinností: před uzavřením smlouvy musí spotřebiteli poskytnout na předepsaných formulářích předsmluvní informace uvedené v příloze zákona (např. informace o druhu poskytovaného úvěru, o době jeho trvání, o výši, počtu a četnosti plateb, o RPSN), po dobu trvání spotřebitelského úvěru musí poskytovat spotřebiteli informace o každé změně výpůjční úrokové sazby a další informace stanovené zákonem.

 

Ke splácení nebo zajištění splácení spotřebitelského úvěru nelze použít směnku nebo šek, zajištění spotřebitelského úvěru nesmí být ve zcela zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky a při nabízení, sjednávání nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru nesmí být použito telefonní číslo s vyšší než běžnou cenou.

 

Dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru vykonává Česká národní banka. K rozhodování sporů mezi spotřebitelem a věřitelem nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru, půjčky či obdobné finanční služby je příslušný Finanční arbitr.

 

Nezisková organizace Člověk v tísni představuje každoročně aktuální Index odpovědného úvěrování, v němž porovnává desítky poskytovatelů nezajištěných spotřebitelských úvěrů s licencí České národní banky. Jednotlivé společnosti Index hodnotí pomocí 15 parametrů z oblasti nákladů spojených s úvěrem, transparentnosti a klientské vstřícnosti. Výsledky jsou poté sloučeny do skóre, které představuje dobrého pomocníka při výběru půjčky. Doporučujeme při zvažování půjčky tento index projít – získáte zde objektivní informace o úvěrovém trhu a také dobře míněná varování, kdy se do dobrodružství se spotřebitelskými úvěry raději nevrhat.