Odběr novinek

Oddlužení

Podmínkou pro zahájení insolvenční­ho řízení je dlužníkův úpadek. K tomu, aby mohl být prohlášen úpa­dek dlužníka, musí být splněny všech­ny tři následující podmínky:

  • dlužník má více věřitelů,
  • dlužník má peněžité závazky po dobu delší než třicet dnů po lhůtě splatnosti,
  • dlužník není schopen platit tyto závazky.

Obecně platí, že dlužník splní oddluže­ní, pokud splatí svým nezajištěným vě­řitelům pohledávky v plné výši. Pokud není v silách dlužníka uvedené splnit, považuje se oddlužení za splněné, pokud v době tří let od schválení od­dlužení splní svým nezajištěným věři­telům alespoň 60 % jejich pohledávek. V případě, že ani taková varianta není v silách dlužníka, považuje se oddluže­ní za splněné, pokud v době pěti let od schválení oddlužení splní dlužník svým nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek. Pokud by dlužník nebyl schopen zaplatit ani tuto část dluhů, tak sice je možné také roz­hodnout o oddlužení, ale pak soud posuzuje, zda se dlužník s ohledem na své možnosti maximálně snažil uspokojit věřitele, nebo ne.

Pokud dlužník není schopen z vlast­ního příjmu uhradit minimální měsíční splátku v oddlužení (2178 Kč), je zde možnost smlouvy o důcho­du, na jejímž základě by se jiná osoba, např. rodinný příslušník, zaváza­la k jejímu hrazení ve prospěch dlužníka.

Podmínky pro oddlužení osob ve starobním důchodu nebo v invalidním důchodu pro inva­liditu ve druhém či třetím stupni jsou výhodnější než pro ostatní dlužníky. U těchto osob není stanovena minimální hranice, která musí být věřitelům uhrazena a oddlužení se považuje za splněné, pokud nárok na starobní nebo invalidní důchod trval po celou dobu oddlužení a oddlužení nebylo po dobu tří let od schválení oddlužení zrušeno.

 

Článek byl vydaný v rámci projektu s názvem „Vzdělávací a právní aktivity na zvýšení ochrany lidských práv seniorů“ , který realizuje Konfederace sociálních služeb za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR z dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“